/

REDACTIESTATUUT

Het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie (NTvF) is een kwartaaluitgave van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie voor publicaties betreffende wetenschappelijk onderzoek naar veiligheid, kwaliteit en werkzaamheid van medicinale planten en fytotherapeutica, alsmede overige in verband met de toepassing van fytotherapeutica relevant geachte onderwerpen, bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, het fytotherapie-onderwijs en de uitwisseling van klinische ervaringen in de (verschillende contexten van de) fytotherapie.

Het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie accepteert, mits technisch en financieel haalbaar alle bijdragen van NVF-leden, die van voldoende wetenschappelijk en/of informatief gehalte zijn.

De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het blad, het niveau wordt bewaakt door de eindredactie. Geplaatste opiniestukken vertegenwoordigen niet per definitie/automatisch de mening van de redactie. De eindredactie bestaat uit minimaal één farmacognost en daarnaast eventueel een of meerdere eindredactieleden. De redactie bespreekt haar beleidsvoornemens jaarlijks met het NVF-bestuur en legt jaarlijks (middels bespreking van het jaarverslag) verantwoording af aan de NVF-leden.

DOELGROEP

Het tijdschrift richt zich op diegenen die werkzaam zijn op het gebied van de fytotherapie of fytotherapeutica: (dieren-)artsen, specialisten, apothekers, therapeuten, wetenschappers en studenten, docenten, telers, fabrikanten en distributeurs. Daarnaast richt het tijdschrift zich op overheidsmedewerkers die te maken hebben met beleidszaken rondom fytotherapie en/of fytotherapeutica.

INHOUD

De redactie bespreekt thema’s en beleidsvoornemens jaarlijks met het NVF-bestuur. Het tijdschrift heeft als doel wetenschappelijke informatie vast te leggen en over te dragen, nieuwe ontwikkelingen en regelgeving te verslaan en casuïstiek te beschrijven. Er is ruimte voor commentaren, ingezonden brieven, boekbesprekingen en een actuele agenda. Bijdragen van leden worden geaccepteerd, mits technisch en financieel haalbaar en van voldoende wetenschappelijk gehalte.

Indien vanuit het NVF-bestuur behoefte is aan het doen van mededelingen aan haar leden of derden, staan hiervoor de rubrieken NVF-nieuws en ledenservice ter beschikking (maximaal 2 pagina’s per editie).

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Het NVF-bestuur is verantwoordelijk voor het verschijnen van het NTvF. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het blad, met uitzondering van de door de NVF verzorgde rubrieken. De eindredactie bewaakt het niveau. Er is een roulerende coördinator/hoofdredacteur die materiaal verzamelt en ter beoordeling aan de redactie rondstuurt. De coördinator schrijft het redactioneel Ten geleide.

De redactie is vrij in de bepaling van de inhoud van het tijdschrift en legt achteraf rekenschap af over het gevoerde beleid aan bestuur en leden door middel van het jaarverslag en de bespreking hiervan tijdens de ALV. De redactie respecteert bij de invulling en samenstelling van het tijdschrift het doel van de NVF. De redactie ondervindt bij haar taakuitoefening geen belemmering van enige beïnvloeding of ingrijpen door wie dan ook, anders dan in dit reglement is vastgelegd.

SAMENSTELLING REDACTIE

De redactie bestaat uit minimaal 4 personen, bij voorkeur met gespreide expertise in zake doelgroep en inhoud van het tijdschrift.

VERGOEDINGEN EN FINANCIEEL BEHEER

Auteurs ontvangen een vastgestelde vergoeding per pagina. De (roulerende) hoofdredacteur ontvangt per editie een vergoeding. Het bladmanagement ontvangt een jaarlijkse vergoeding. De hoogte van de vergoedingen wordt jaarlijks door het NVF-bestuur voorgesteld (opgenomen in de begroting) en tijdens de ALV gefiatteerd.

RECHTSAANSPRAKELIJKHEID

De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie vrijwaart de leden van de redactie voor de geldelijke gevolgen van rechtsaanspraken, welke derden ter zake van het redactionele beleid of het financiële beheer van het tijdschrift doen gelden, tenzij er sprake is van overschrijding van bevoegdheden.