/

AUTEURSRICHTLIJNEN

De auteursrichtlijnen voor bijdragen aan het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie geven richting aan auteurs. Wilt u een bijdrage inzenden? Lees dan onderstaande richtlijnen zorgvuldig door en zorg ervoor dat uwe bijdrage aan de richtlijnen voldoet.

 1. Kopij dient te worden gezonden naar de NTvF-redactie: redactie@fyto.nl. Eventuele illustraties ook digitaal aanleveren, graag van voldoende resolutie (minimaal 300 dpi/500kB).
 2. Voor het opstellen van een tekst wordt de officiële spelling gehanteerd (i.e. Woordenlijst Nederlandse Taal: Groene boekje). Voor Engelse termen worden zoveel mogelijk Nederlandse vertalingen gebruikt (mits deze algemeen geaccepteerd zijn).
 3. De titel dient de inhoud van een artikel zo beknopt mogelijk weer te geven.
 4. Namen van auteurs, functie(s) alsmede instituten waaraan zij (eventueel) zijn verbonden, dienen onderaan het artikel onder de kop: ‘Auteursgegevens’ te worden vermeld; graag met de volledige titels en voorletters (tenzij het redactieleden of NVF-bestuursleden betreft). Vermelding van voornaam en e-mailadres is facultatief. Eventuele ‘competing interests’ dienen expliciet te worden vermeld.
 5. Indien er sprake is van meerdere auteurs, dient te worden aangegeven aan welke auteur correspondentie moet worden gericht.
 6. Verslagen van wetenschappelijk onderzoek omvatten de volgende onderdelen: Inleiding/probleemstelling, Materialen en methodes, Resultaten, Discussie, Conclusie en Referenties.
 7. Bij een artikel dient bij voorkeur een samenvatting te worden gevoegd alsmede een vertaling daarvan en van de titel in het Engels.
 8. Wetenschappelijke geslachts- en soortnamen worden cursief geschreven, met uitzondering van in de naam opgenomen (meestal afgekorte) auteursnaam en van de eventuele tussenvoegingen spp., subsp. of var., bijvoorbeeld Glycyrrhiza uralensis Fisch. en Glycyrrhiza glabra var. typica (Leguminosae). Zie voor de correcte namen de IPNI-database (www.ipni.org)
 9. Literatuurverwijzingen worden in de tekst aangegeven met een nummer dat tussen vierkante haakjes wordt geplaatst [1]; [2, 4, 13]. Bij de eerste inzending is het gewenst (in verband met eventueel verschuiven of schrappen van tekst) te verwijzen met (auteursnaam, jaar) en de referenties alfabetisch op auteursnaam toe te voegen. De omzetting naar het bovengenoemd systeem met nummers tussen vierkante haakjes geschiedt pas in de fase na de eindredactie, in overleg met of door de auteur.
 10. De literatuurlijst wordt in navolging van onderstaande voorbeelden samengesteld, waarbij de namen van alle auteurs en de volledige titel van het artikel of het boek worden vermeld en namen van tijdschriften worden afgekort conform de Index Medicus:
  1. Hegnauer R. Chemotaxonomie der Pflanzen, Bd. 6. Birkhauser Verlag, Basel/Stuttgart 1973:109-10.
  2. Kroes BH. Nimba Arishta – Impact of the Preparation Process on Chemical Parameters and Immunomodulatory Activity. Dissertatie, Universiteit Utrecht 1990:125.
  3. Van de Berg AJJ. Biotechnology and biosynthesis for quinones. Pharm Weekbl [Sci] 1991;13:74-7. 4. Williams AC, Barry BW. The use of terpenes as skin penetration enhancers. In: Scott RC, Guy RH, Hadgraft J (eds), Prediction of Percutaneous Penetration (Methods, Measurements, Modelling). IBC Technical Services, London 1990:224-30.
 11. Indien er wordt verwezen naar een artikel op een website dient het volledige adres vermeld te worden met de datum van raadpleging. Voorbeeld: 5. Anoniem. Kava Growers Guide op de website van The Secretariat of the Pacific Community www.spc.org.nc/cis/kava.htm, geraadpleegd 20.12.2015.
 12. Tabellen dienen te worden genummerd in de volgorde van verwijzing in de tekst. Elke tabel dient op een aparte bladzijde getypt te worden aangeleverd en te zijn voorzien van een beschrijving en indien nodig verklarende opmerkingen.
 13. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen in te korten in overleg met de auteur.
 14. Figuren worden genummerd in de volgorde van verwijzing in de tekst. De beschrijvende teksten bij de figuren dienen op een aparte bladzijde te worden aangeleverd. Tekst noodzakelijk voor het kunnen lezen van de figuur (legenda) moet in de figuur zelf opgenomen zijn.
 15. In het manuscript dient te zijn aangegeven waar tabellen en figuren moeten worden geplaatst. Bij opname in het tijdschrift zal hiermee zoveel mogelijk rekening worden gehouden.
 16. De naamgeving van chemische verbindingen en structuren dient als regel plaats te vinden conform de richtlijnen in Chemical Abstracts. Triviale namen dienen zoveel mogelijk te worden vermeden, tenzij deze duidelijke voordelen hebben boven de overeenkomstige systematische namen.
 17. Afkortingen van (bio)chemische namen e.d. dienen slechts in beperkte mate en bij voorkeur niet in de titel en de samenvatting te worden gebruikt. Indien een afkorting voor de eerste keer wordt genoemd, dient deze te worden verklaard. Algemeen gangbare afkortingen zoals cm, ml, ul of min worden geschreven met kleine letters en zonder punt.
 18. Inkorting of wijziging van het manuscript door de redactie geschiedt in goed overleg met de auteur(s).
 19. Indien de bijdrage een vertaling, bewerking of samenvatting is van een andere publicatie wordt dit met een voetnoot aan de titel aangegeven. De auteur zorgt zelf voor toestemming, indien nodig, van de auteur(s) van de bronpublicatie.
 20. De auteur van de bijdrage heeft deze niet reeds of tevens elders ter publicatie aangeboden en draagt, tenzij anders afgesproken, na acceptatie van de bijdrage door de redactie het auteursrecht over aan de NVF.